Ogólne

Regulamin serwisu

Regulamin Konta Użytkownika serwisu ekodziecko.com

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa „Konto Użytkownika serwisu ekodziecko.com” jest udostępniana przez spółkę Binika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Syreny 3/57, 01-132 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000460775, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (wniesiony w całości), NIP 5272693221 zwaną dalej spółką Binika Sp. z o.o, na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin

Portal, serwis ekodziecko.com – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki Binik Sp. z o.o i dostępne pod adresem https://ekodziecko.com lub https://www.ekodziecko.com

Administrator – podmiot udostępniający Konto użytkownika, którym jest Binika Sp.z o.o

Konto, Konto Użytkownika – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do serwisu ekodziecko.com oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług i serwisów ekodziecko.com wymagających zalogowania.

Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika. Baza Profili podlega ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach.

2. Przedmiot Regulaminu oraz zakres jego obowiązywania

2.1. Poniższe warunki regulują korzystanie z Konta oraz korzystanie za pośrednictwem Konta z usług udostępnionych przez spółkę Binika Sp. z o.o w serwisie ekodziecko.com.

2.2. Konto umożliwia dostęp do usług świadczonych w ekodziecko.com

2.3. Usługi świadczone w seriwsieekodziecko.com, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta, opisane zostały w odpowiednich regulaminach. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami usług pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z daną usługą, mają ustalenia zawarte w regulaminach danych usług. Treść ww. regulaminów dotyczących danych usług jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do danej usługi; regulaminy te są również dostępne na stronach internetowych funkcjonujących w związku z daną usługą.

a) W celu realizacji wybranych usług dostępnych w serwisie ekodziecko.com niektóre dane mogą być zbierane od Użytkownika w trakcie używania Konta. Przekazanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne.

2.4. Usługi w serwisie ekodziecko.com, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta świadczone są przez Administratora, jak i przez podmioty trzecie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. Konto umożliwia korzystanie zarówno z ww. usług świadczonych przez Administratora, jak i przez podmiot trzeci. Dostawca danej usługi określony jest każdorazowo w jej regulaminie.

2.5. Dany Użytkownik może założyć dowolną liczbę Kont, muszą się one jednakże różnić podanym w procedurze rejestracyjnej Adresem e-mail.

3. Rejestracja

3.1. Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji.

3.2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) informacje podane przez niego spółce Binika Sp. z o.o podczas rejestracji są zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez spółkę Binika Sp. z o.o, w celu związanym z funkcjonowaniem Konta oraz – w przypadku złożenia stosownego oświadczenia w procesie rejestracji Konta – w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie od spółki Binika Sp. z o.o. i jej partnerów informacji handlowej na podany adres e-mail.

3.3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, którym sam może administrować. Konto może być także wykorzystywane we wszystkich innych usługach udostępnionych w ekodziecko.com.

3.4. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Odpowiedzialność

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).

4.2. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.

4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika.

5. Ważność konta, kasowanie kont Użytkowników

5.1. Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez Użytkownika.

5.2. Użytkownik może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w ekodziecko.com

5.3. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług spółki Binika Sp. z o.o przez innych Użytkowników,

c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, lub szczegółowe regulaminy usług, o których mowa w pkt. 2. Regulaminu.

5.4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności) Spółka Binika Sp. z o.o. ma prawo do wykasowania Konta Użytkownika.

6. Ochrona danych

6.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika.

6.2. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę bądź zezwalają na to obowiązujące przepisy.

6.3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Spółka Binika Sp. z o.o. jest administratorem ww. danych osobowych.

6.4. Udostępnianie danych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy spółki Binika Sp. z o.o..

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane Administratorowi mailowo na adres: redakcja małpa ekodziecko.com

7.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

7.3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

8. Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

8.1. Spółka Binika Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Podczas logowania do Konta użytkownicy będą informowani o zmianach w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Konta oraz skontaktować się z Administratorem mailowo, na adres wskazany w zakładce „Pomoc”.

8.2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, spółka Binika Sp. z o.o będzie komunikowała się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od spółki Binika Sp. z o.o. . Jeśli Użytkownik będzie zwracał się do spółki Binika SP. z o.o. powinien podać, do jakiej usługi i do jakiego Konta Użytkownika się odnosi.

8.3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres: redakcja małpa ekodziecko.com

8.4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie ekodziecko.com

{jcomments off}

Udostępnij dla innych

Dodaj komentarz